April

April

April 13-15, 2018

Ontario Association of Optometrists

TBA

Toronto, Ontario


April 20, 2018

Manitoba Association of Optometrists

TBA

Winnipeg, Manitoba


April 29, 2018

Ontario Opticians Associatin (Inside Optics)

TBA

Toronto, Ontario